Ahmed Shah Khushal Khan   Mirwais Nika Rehman babaپوهاند ډاکټر عبدالباقی درانے